Ar gyfer Athrawon

Mae’n bleser gennym gynnig cyfle i chi ar gyfer gwasanaeth grŵp blwyddyn cyfan am addysg uwch, a fydd yn helpu i annog eich disgyblion i weithio’n galed a meddwl am eu dyfodol.

Mae’r Sioe Deithiol Addysg Uwch yn fenter ar y cyd rhwng Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd, sy’n ceisio ymgysylltu â disgyblion a’u hannog i barhau â’u haddysg. Gall y syniad o fynd i’r brifysgol fod yn frawychus i rai disgyblion. Ein nod yw egluro profiad prifysgol trwy oresgyn camsyniadau cyffredin am addysg uwch, a dangos buddion bywyd yn y brifysgol.

Sut galla’ i drefnu ymweliad?

I drefnu ymweliad rhad ac am ddim â’ch ysgol, cliciwch yma i gysylltu â ni. Yna, byddwn yn falch o drefnu ymweliad.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am y Sioe Deithiol Addysg Uwch, neu os hoffech chi drafod eich anghenion penodol, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Beth sy’n digwydd yn ystod ymweliad?

Rydym yn cynnig gwasanaethau rhyngweithiol rhad ac am ddim ar gyfer disgyblion ym mlynyddoedd 9, 10 ac 11, ledled Cymru. Mae’r sesiynau’n para oddeutu 40-60 munud, gan ddibynnu ar eich amserlen.  Byddwn yn darparu cyflwyniad, sy’n cynnwys cwis rhyngweithiol, DVD a sioe sleidiau o fywyd yn y brifysgol.  Mae’r gweithgareddau hyn wedi’u cynllunio i annog disgyblion i feddwl am eu dyfodol eu hunain ac i weithio’n galed ym mlynyddoedd 10 ac 11.

Beth arall sydd ar gael?

I gael mwy o wybodaeth am brosiectau eraill y mae Prifysgol Caerdydd yn eu cynnig, cliciwch yma i weld gwefan ‘Prosiect Partneriaeth Ysgolion Prifysgol Caerdydd’.

Pa sgyrsiau sydd ar gael?

Beth yw Addysg Uwch?

Trosolwg cyffredinol o sut beth yw prifysgol, gan gynnwys y cyfleoedd niferus sydd ar gael y tu mewn a’r tu allan i’r ystafell ddosbarth. Mae’r sgwrs hon yn pwysleisio buddion mynd i’r brifysgol, yn amlygu’r amrywiaeth o bynciau sydd ar gael, yn esbonio’n gryno y cymorth ariannol sydd ar gael, ac yn rhoi rhai enghreifftiau o’r gweithgareddau allgyrsiol sydd ar gael trwy Undeb y Myfyrwyr.

Elfennau rhyngweithiol: cwis rhyngweithiol, clipiau fideo byr

I gael taflen wybodaeth y gellir ei lawrlwytho, cliciwch yma.

Cyflogadwyedd a Bywyd Myfyrwyr yng Nghaerdydd

Cyflwyniad i’r cyfleoedd a’r gweithgareddau sydd ar gael yn y brifysgol, ar wahân i astudio (fel gwirfoddoli, chwaraeon, ymuno â chymdeithasau ac ati). Mae’r sgwrs hon hefyd yn amlygu’r gwahaniaethau rhwng bywyd ysgol a bywyd prifysgol. Ei nod yw mynd i’r afael ag unrhyw ragdybiaethau a allai fod yn gysylltiedig â mynd i’r brifysgol ac esbonio’r sgiliau trosglwyddadwy y gall myfyrwyr eu hennill y tu allan i astudio ar gyfer gradd mewn prifysgol.

Elfennau rhyngweithiol: cwis rhyngweithiol, clipiau fideo byr.

I gael taflen wybodaeth y gellir ei lawrlwytho, cliciwch yma.

Gwneud y dewisiadau cywir a pharatoi ar gyfer y chweched dosbarth/coleg.

Cyflwyniad ar gyfer y rheiny sy’n wynebu’r dasg heriol o ddewis pynciau Safon Uwch (neu benderfynu p’un a ydynt eisiau astudio Safon Uwch ar ôl TGAU ai peidio). Mae’r cyflwyniad yn cynnig gwahanol ymagweddau ar sut i ddewis cyrsiau yn y chweched dosbarth / coleg, ac yn amlinellu dulliau ar gyfer gwneud dewisiadau ynghylch pynciau prifysgol a/neu bosibiliadau gyrfaol. Mae’n amlygu pwysigrwydd gwneud y dewisiadau cywir yn gynnar, ac felly pan fydd disgyblion yn gwneud penderfyniadau ynghylch gwneud cais i brifysgol / am swydd, y byddant yn bodloni’r gofynion mynediad.

Elfennau rhyngweithiol: cwis rhyngweithiol, clip fideo byr

I gael taflen wybodaeth y gellir ei lawrlwytho, cliciwch yma.

Sgiliau Astudio ac Adolygu (gydag ychwanegyn sgiliau ymchwil/cyfeirio dewisol ar gyfer Cymhwyster Bagloriaeth Cymru).

Mae’r sesiwn hon yn ymdrin â gwahanol agweddau ar astudio, gan gynnwys arddulliau dysgu ac awgrymiadau ar gyfer adolygu a chofio. Gellir ei haddasu i sesiwn ystafell ddosbarth ABCh fwy rhyngweithiol ar gyfer grwpiau llai. Mae’r ychwanegyn dewisol yn ymdrin â sgiliau ymchwil ar gyfer ysgrifennu adroddiadau unigol ac ymchwiliadau, yn ogystal â chyfeirnodi gan ddefnyddio troednodiadau a llyfryddiaethau ar gyfer Cymhwyster Bagloriaeth Cymru.

Elfennau rhyngweithiol: cwis rhyngweithiol, clip fideo byr a chwis, gemau cof, gweithgaredd arddull ddysgu.

Cyflwyniad i'r Proffesiynau Gofal Iechyd

Mae’r cyflwyniad hwn yn cyflwyno proffesiynau gofal iechyd nad yw disgyblion yn ymwybodol ohonynt eto o bosibl. Mae’r rhain yn cynnwys y llwybrau meddygol, deintyddol a nyrsio cyffredin, yn ogystal â’r amrywiaeth ehangach o rolau mewn gofal iechyd, fel therapi galwedigaethol, therapi lleferydd ac iaith a ffisiotherapi. Mae’n cynnwys gwybodaeth gryno ynghylch pa bynciau sydd eu hangen ar gyfer y gwahanol bynciau gofal iechyd a gynigir ym Mhrifysgol Caerdydd a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Elfennau rhyngweithiol: cwis rhyngweithiol, clip fideo byr

I gael taflen wybodaeth y gellir ei lawrlwytho, cliciwch yma.

Cyflwyniad i Bynciau Chwaraeon

Trosolwg o bynciau chwaraeon sydd ar gael i’w hastudio yn y brifysgol (yn enwedig ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd) yn ogystal â chyflwyniad i chwaraeon yn gyffredinol yn y brifysgol (hamdden ac uwch berfformio).

Elfennau rhyngweithiol: cwis rhyngweithiol, clipiau fideo byr

I gael taflen wybodaeth y gellir ei lawrlwytho, cliciwch yma.

Llenwch y wybodaeth isod i gael y newyddion fwyaf diweddar a hefyd unrhyw ddiweddariadau gan y tîm Sioe Deithiol: