Gwneud Cais

Llwybrau i Addysg Uwch

Bydd y mwyafrif o fyfyrwyr yn gwneud cais yn ystod blwyddyn olaf eu harholiadau Safon Uwch. Fodd bynnag, mae’n bwysig nodi nad dyma’r unig lwybr i addysg uwch.

Gyda pha gymwysterau eraill y gallaf wneud cais?

Er mwyn cael eu derbyn i brifysgol, mae angen i fyfyrwyr gael cymhwyster ar lefel debyg i Safon Uwch. Mae’r rhain yn cynnwys cymwysterau a fwriedir ar gyfer y myfyrwyr hynny sydd wedi cwblhau eu harholiadau TGAU. Bydd y rhan fwyaf o ysgolion yn dewis cynnig Safon Uwch, a bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn dechrau paratoi ar gyfer Safon Uwch yn 16 oed. Mae ysgolion a cholegau eraill yn cynnig cymwysterau gwahanol, a gall y rhain gynnwys:

  • Y Fagloriaeth Ryngwladol
  • Bagloriaeth Cymru (uwch)
  • Cymwysterau Galwedigaethol Cenedlaethol (NVQ)
  • Diplomâu Cenedlaethol
  • BTEC

Cyn dewis, mae’n bwysig gweld beth sydd ei angen ar gyfer pob un o’ch cyrsiau dewisol. Bydd hyn yn sicrhau eich bod chi’n dewis cam nesaf eich addysg yn gywir, er mwyn i chi allu dechrau ar y cwrs o’ch dewis chi.

Beth os nad wyf eisiau mynd yn syth?

Os nad ydych eisiau mynd i’r brifysgol yn syth, nid yw hynny’n broblem. Isod, rhoddir y ddau brif lwybr i fynd i’r brifysgol os ydych eisiau seibiant rhwng ysgol ac addysg uwch:

Blwyddyn i ffwrdd

Bydd rhai myfyrwyr yn penderfynu eu bod nhw eisiau ‘seibiant’ yn eu haddysg. Bydd rhai yn dewis cymryd blwyddyn i ffwrdd oherwydd eu bod nhw eisiau teithio, neu’n syml, eu bod nhw eisiau seibiant a threulio ychydig o amser yn gweithio. Mae myfyrwyr eraill yn cymryd blwyddyn i ffwrdd i gryfhau eu cais – yn enwedig os nad ydynt wedi bod yn llwyddiannus y tro cyntaf.

Gall cymryd blwyddyn i ffwrdd roi cyfle i chi gyflwyno cais cryf i brifysgol. Gallwch wneud mwy o brofiad gwaith, astudio mwy o gymwysterau neu nifer o ddewisiadau eraill.

Os ydych eisoes wedi gwneud cais i Brifysgol, ond wedyn yn penderfynu eich bod chi eisiau cymryd blwyddyn i ffwrdd, mae hynny’n iawn hefyd! Yn hytrach na thynnu eich cais yn ôl, cysylltwch â’r brifysgol a ddewisoch a gofynnwch am ohirio eich lle. Efallai y byddant yn gohirio eich cais ac, yn amodol ar fodloni gofynion mynediad, gallwch fynd i’r brifysgol y flwyddyn ganlynol heb orfod ailymgeisio.

Mynd i’r brifysgol ar ôl gweithio

Mae rhai pobl yn mynd i’r brifysgol yn hwyrach oherwydd eu bod nhw wedi penderfynu mynd i weithio yn syth ar ôl ysgol. Mae gan rai prifysgolion eu gweithdrefn ddethol eu hunain ar gyfer myfyrwyr sy’n gwneud hyn, ac maen nhw’n ystyried y profiad a gafwyd fel rhan o’r broses ymgeisio. Mewn rhai achosion, bydd y gofynion mynediad academaidd yn cael eu gostwng ar gyfer y rheiny sydd â phrofiad gwaith dilys.

 

Llenwch y wybodaeth isod i gael y newyddion fwyaf diweddar a hefyd unrhyw ddiweddariadau gan y tîm Sioe Deithiol: