Llinell amser

Paratoi ar gyfer bywyd ar ôl TGAU

Y peth pwysicaf i’w wneud yn ystod eich TGAU yw gwneud eich gorau glas wrth astudio. Nid yw’r rhan fwyaf o ddisgyblion yn sylweddoli y gallai eich canlyniadau TGAU effeithio ar p’un ai y cewch eich derbyn ar gyfer cyrsiau mewn colegau, y chweched dosbarth a hyd yn oed y brifysgol! Yr ail beth pwysicaf i’w wneud yw dechrau meddwl am beth hoffech ei wneud yn hwyrach yn eich bywyd fel eich bod yn dewis y pynciau cywir yn y coleg/chweched dosbarth. Mae ymweld â champysau’r prifysgolion yn ffordd wych o ddod i wybod mwy am fywyd myfyrwyr – cliciwch yma i weld y digwyddiadau sydd i ddod.  Mae’n syniad i chi hefyd edrych ar dudalennau’r cyrsiau i gael rhagor o wybodaeth am y pynciau a gynigir gan brifysgolion.

Beth ddylwn i ei wneud ym Mlwyddyn 12?

Ym Mlwyddyn 12, mae’n bwysig eich bod yn cael gwybodaeth am y prifysgolion sydd o ddiddordeb i chi. Ewch i ffeiriau addysg uwch os cewch y cyfle. Bydd gwybodaeth am lawer o brifysgolion ar gael mewn un lle yma.  Bydd eich ysgol yn gallu rhoi cyngor i chi ar ba ffeiriau sy’n cael eu cynnal yn eich ardal.  Fel arall, gallwch weld rhestr lawn o’r holl ddigwyddiadau ar wefan ucasevents.com.

Lluniwch restr o’r prifysgolion yr ydych am eu hystyried, a cheisiwch drefnu i ymweld â nhw neu fynd i’w diwrnodau agored. Y ffordd orau o ddysgu am brifysgol yw mynd yno a’i gweld dros eich hun. Mae diwrnodau agored yn gyfleoedd gwych i weld sut mae’r brifysgol yn gweithio, sgwrsio â myfyrwyr sy’n astudio yno ar hyn o bryd, yn ogystal â siarad â staff academaidd.

Rhai pethau eraill i’w hystyried!

Os ydych yn ystyried gwneud cais ar gyfer cyrsiau sy’n gysylltiedig ag iechyd, mae’n bwysig dechrau meddwl am drefnu profiad gwaith a chymryd rhan mewn gwaith cymunedol. Mae trefnu profiad gwaith yn gallu bod yn anodd, felly gorau po gyntaf i chi ddechrau chwilio

Efallai y bydd angen i chi sefyll prawf derbyn hefyd ar gyfer rhai cyrsiau. Dyma asesiad ychwanegol o’ch gallu a bydd angen i chi sefyll y prawf yn rhan o’ch cais. Mae Meddygaeth a Deintyddiaeth yn gyrsiau lle bydd yn ofynnol i chi sefyll prawf derbyn fel arfer, er bod rhai eithriadau.  Weithiau maen nhw’n mynnu bod myfyrwyr yn sefyll arholiad UKCAT neu BMAT. Os ydych am wneud cais i brifysgol lle bydd angen i chi sefyll y profion hyn, bydd angen i chi eu sefyll ym Mlwyddyn 12 (os ydych am wneud cais ym Mlwyddyn 13). Efallai y bydd angen i chi sefyll profion eraill ar gyfer cyrsiau eraill. Bydd manylion y rhain yn y gofynion mynediad.

Bydd eich athrawon yn gallu rhoi mwy o wybodaeth ar hyn ond mae’n bwysig eich bod yn cael gwybod cyn gynted â phosibl a oes angen i chi wneud profion derbyn ychwanegol.

Pethau i’w gwneud ym Mlwyddyn 13

Cewch fwy o fanylion am hyn yn nes at yr amser.  Fodd bynnag, dyma i chi syniad o’r broses.

Y ffurflen gais

Byddwch yn dechrau llenwi eich cais UCAS go iawn ym mis Medi. Byddwch yn ei llenwi ar-lein. Byddwch yn dewis y pum prifysgol sydd orau gennych chi ac yn gwneud datganiad personol.  Eich datganiad personol yw eich cyfle i ddarbwyllo’r brifysgol pam y dylech gael eich derbyn ar eu cwrs nhw.

Dylech egluro pam yr ydych chi’n gwneud cais am y cwrs/pwnc penodol yr ydych wedi’i ddewis, unrhyw brofiad gwaith, manylion am eich diddordebau ac unrhyw gyfrifoldebau rydych chi wedi gorfod eu derbyn. Bydd eich athrawon a’ch cynghorwyr gyrfaoedd yn gallu eich helpu!

A fydd angen i mi gael cyfweliad?

Mae hyn yn dibynnu ar y cwrs yr ydych chi wedi gwneud cais amdano, a’r brifysgol yr ydych wedi’i dewis. Bydd eich prifysgol yn rhoi manylion manwl am y broses gyfweld.  Gall cyfweliadau gael eu cynnal drwy gydol y flwyddyn.

Dyddiadau Pwysig

  • Hydref 15:Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais ar gyfer cyrsiau meddygaeth, deintyddiaeth a milfeddygol. Dyma’r dyddiad cau hefyd ar gyfer cyrsiau Prifysgol Rhydychen a Chaergrawnt.
  • Ionawr 15:Dyddiad cau i’r holl gyrsiau a phrifysgolion eraill.
  • Chwefror 25:Bydd proses o’r enw UCAS extra yn dechrau os na lwyddoch i gael lle yn y rownd gyntaf o geisiadau. Bydd ymgeiswyr addas yn cael gwybod am hyn drwy UCAS.

Beth fydd yn digwydd ar ôl i mi wneud cais?

Mae prifysgolion yn ateb myfyrwyr drwy system UCAS. Cewch un o dri phrif ateb i’ch cais:

  • Cynnig Diamod– rydych wedi cael cynnig lle pendant mewn prifysgol gan eich bod wedi bodloni eu gofynion. Ni fydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn cael cynnig diamod gan eu bod nhw’n dal i wneud eu harholiadau ysgol. Mae cael cynnig diamod yn fwy cyffredin ymysg y rhai sydd wedi cymryd blwyddyn i ffwrdd ac eisoes wedi cael eu graddau.
  • Cynnig Amodol– rydych wedi cael cynnig lle yn amodol ar ennill graddau penodol yn eich arholiadau, neu unrhyw ofyniad arall.  Os ydych yn bodloni’r gofynion a nodwyd, byddwch yn cael cynnig diamod.
  • Aflwyddiannus– os oes gormod o gystadleuaeth am y cwrs, efallai na chewch gynnig lle.

Llenwch y wybodaeth isod i gael y newyddion fwyaf diweddar a hefyd unrhyw ddiweddariadau gan y tîm Sioe Deithiol: