Sut i wneud cais

Er mwyn cael lle ar gwrs mewn prifysgol yn y DU mae angen gwneud cais drwy Wasanaeth Derbyn y Prifysgolion a’r Colegau (UCAS). Mae amserlen dynn er mwyn i’r broses allu gweithio’n iawn. Yr un yw’r dyddiadau bob blwyddyn felly ni waeth pryd yr ydych yn bwriadu dechrau yn y Brifysgol, ni fydd dyddiadau cau UCAS yn newid.

Er mwyn cael y cyfle gorau posibl i fynd i’r brifysgol o’ch dewis chi, mae angen dechrau cynllunio ym Mlwyddyn 12. Byddwch yn cyflwyno’r cais terfynol ym Mlwyddyn 13, neu’n hwyrach na hynny os nad ydych yn penderfynu mynd i’r brifysgol yn syth.

Beth sydd angen i mi ei wneud?

Wrth astudio ar gyfer eich TGAU, nid oes angen i chi wneud dim byd swyddogol. Yr hyn sy’n bwysig yw bod gennych syniad o beth yr hoffech ei astudio, gan y gallai hyn ddylanwadu ar eich dewisiadau Safon Uwch. Er enghraifft, os ydych yn ystyried astudio Cyfrifeg yn y brifysgol, ond heb edrych ar y cwrs cyn penderfynu, mae’n bosibl na fyddwch yn sylweddoli bod y rhan fwyaf o brifysgolion yn gofyn am Fathemateg fel cymhwyster Safon Uwch. Mae’n hawdd osgoi sefyllfa o’r fath. Edrychwch ar beth yr hoffech ei astudio. I gael enghreifftiau o’r pynciau ewch ar ein tudalen ‘cyrsiau‘, yna darllenwch wybodaeth y brifysgol er mwyn gweld beth sydd ei angen arnoch i astudio’r cwrs hwnnw. Bydd hyn yn eich helpu i gael darlun realistig o beth i’w astudio nesaf.

Os ydych chi eisoes wedi penderfynu ar eich pynciau TGAU a Safon Uwch ond mae angen pwnc arall arnoch er mwyn cael lle ar eich cwrs dewisol yn y Brifysgol, peidiwch â phoeni! Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau gradd yn cynnig ‘blwyddyn ragarweiniol.’ Cwrs yw hwn i ddysgu’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch er mwyn dechrau ar y radd gyda’r un lefel o ddealltwriaeth â’r bobl a wnaeth fodloni’r gofynion mynediad cychwynnol.

Beth wedyn? Edrychwch ar ein llinell amser i weld sut i baratoi orau ar gyfer gwneud cais i brifysgol.

Beth os nad ydw i eisiau gwneud arholiadau Safon Uwch neu fynd i Brifysgol yn syth?

Nid yw pawb yn dewis gwneud Safon Uwch. Gall myfyrwyr ennill cymwysterau sydd yn gyfystyr â Safon Uwch mewn sawl ffordd arall. Yn ogystal, nid yw pawb yn mynd i’r Brifysgol yn syth ar ôl gadael yr ysgol. Cewch ragor o wybodaeth am lwybrau eraill i addysg uwch yma.

Llenwch y wybodaeth isod i gael y newyddion fwyaf diweddar a hefyd unrhyw ddiweddariadau gan y tîm Sioe Deithiol: