Ynghylch

Croeso i’r Sioe Deithiol Addysg Uwch, sef menter ar y cyd rhwng Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd, sydd â’r nod o ymgysylltu â disgyblion a’u hannog i barhau i addysg uwch.

Gall y syniad o fynd i’r brifysgol fod yn frawychus i rai disgyblion. Ein nod yw egluro profiad prifysgol trwy oresgyn camsyniadau cyffredin am addysg uwch, a dangos buddion bywyd yn y brifysgol. Rydym hefyd yn ymweld ag ysgolion ac yn darparu gwasanaethau rhyngweithiol i ddisgyblion ym mlynyddoedd 9-11.

Mae mynd i’r brifysgol yn brofiad sy’n newid bywyd, i rieni yn ogystal â disgyblion. Mae’r wefan hon yn adnodd addysgiadol i chi ddarganfod mwy am addysg uwch ac yn gyfle i gael staff a myfyrwyr presennol y brifysgol i ateb eich cwestiynau. Mae llawer o rieni eisiau cefnogi eu mab neu eu merch wrth iddyn nhw barhau â’u haddysg, ond mae’r broses o gael lle ar gwrs prifysgol, a bywyd prifysgol yn gyffredinol, yn achosi dryswch i lawer o bobl.

Prifysgol Caerdydd

Cafodd Prifysgol Caerdydd ei sefydlu ym 1883, ac mae wedi ennill ei phlwyf fel un o brifysgolion mwyaf blaenllaw Prydain. Mae’n brifysgol uchelgeisiol ac arloesol a chanddi weledigaeth feiddgar a strategol, sydd wedi’i lleoli mewn prifddinas hardd a ffyniannus. Roedd gwaith ymchwil blaenllaw’r brifysgol yn 5ed am ansawdd ac 2il am effaith ymhlith prifysgolion y DU yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014.

Mae Prifysgol Caerdydd, sy’n cael ei harwain gan greadigrwydd a chwilfrydedd, yn ymdrechu i gyflawni rhwymedigaethau cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, i Gymru, ac i’r byd, ar yr un pryd â darparu profiad addysgol eithriadol i fyfyrwyr.

www.caerdydd.ac.uk

Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Wedi’i lleoli mewn prifddinas Ewropeaidd gyffrous, fodern, mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn brifysgol fyd-eang. Mae’r brifysgol yn buddsoddi yn nyfodol ei myfyrwyr yn barhaus, ac yn darparu cyfleoedd addysg a hyfforddi sy’n hygyrch, yn hyblyg ac o’r ansawdd uchaf i fyfyrwyr o dros 140 o wledydd ledled y byd.​​​

Mae’r brifysgol wedi bod yn rhan annatod o ddinas Caerdydd er 1865 ac mae’n ymfalchïo yn y ffaith ei bod yn brifysgol gref, gynaliadwy sy’n rhoi pwyslais ar fyfyrwyr, ac sy’n canolbwyntio ar les economaidd, cymdeithasol a diwylliannol Caerdydd a de-ddwyrain Cymru; gan hyrwyddo cyflogadwyedd myfyrwyr, ymchwil gymhwysol a throsglwyddo gwybodaeth.

www.cardiffmet.ac.uk

Llenwch y wybodaeth isod i gael y newyddion fwyaf diweddar a hefyd unrhyw ddiweddariadau gan y tîm Sioe Deithiol: